آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 97

آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 97 - 14 تیر

آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 97
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 97
 

http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30559&type=application/pdf

 

زمان آزمون و آخرین تغییرات

http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30525&type=application/pdf

آدرس کوتاه :