آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ثبت نام هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور (ویژه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ثبت نام هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور (ویژه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

 

 دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام

 

آدرس کوتاه :