ارتباط با دانشکده

 خمین . خیابان آزادی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین 

نمابر:   46223430- 086 

تلفن :   46224142- 086
http://khomeinums.ac.ir

 

آدرس ایمیل : info@khomeinums.ac.ir